Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/components/com_k2/models/item.php on line 881
Όροι Χρήσης
 

Όροι Χρήσης

1. Οι κατωτέρω Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, που δημιουργήθηκε και ανήκει στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «PEPSICO – ΗΒΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα το Δήμο Κορωπίου Αττικής (22ο Χλμ. Οδού Αθηνών – Λαυρίου, Καρελάς) (εφεξής η «Εταιρεία»).

2. Δικαίωμα χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχουν μόνο ενήλικοι, ήτοι πρόσωπα άνω των 18 ετών. Στις περιπτώσεις που ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει την ημερομηνία γέννησής του, υποχρεούται να δηλώσει αληθή και ακριβή στοιχεία. Εάν παρʼ όλα αυτά ανήλικοι χρήστες δηλώσουν ψευδή στοιχεία και εμφανιστούν ως ενήλικοι, η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή για οποιαδήποτε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από τα εν λόγω πρόσωπα.

3. Επισημαίνεται στους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι: (α) οποιαδήποτε αναφορά στο διαδικτυακό τόπο σε παρεχόμενα από την Εταιρεία προϊόντα δε συνιστά παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, πρόταση κατάρτισης οποιασδήποτε σύμβασης, διαβεβαίωση περί του ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι διαθέσιμα, ολικά ή μερικά, (β) το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται σε αυτούς μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν είναι αναγκαία ακριβές ή επίκαιρο, ενώ ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο έως τη στιγμή της πρόσβασης ή να έχει υποστεί αλλοιώσεις ή παρεμβάσεις από τρίτους χωρίς τη γνώση ή συναίνεση της Εταιρείας και (γ) οι χρήστες καλούνται και αναμένεται να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια, την πληρότητα και το επίκαιρο κάθε πληροφορίας που διατίθεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

4. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

5. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου, της χρήσης του ή της πρόσβασης σε αυτόν. Οι χρήστες καλούνται και αναμένεται, με ευθύνη τους, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφαλείας και ακεραιότητας των συστημάτων τους.

6. Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία παραχωρήσει τη χρήση «ονόματος χρήστη» (user name) και «κωδικού χρήστη» (password), για χρήση τους στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα εν λόγω «στοιχεία ταυτότητάς» τους οι χρήστες οφείλουν να τα τηρούν μυστικά, να μην παραχωρούν τη χρήση τους σε οποιονδήποτε τρίτο και να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων ταυτότητάς τους από οποιονδήποτε τρίτο.

7. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στους όρους 8 και 9 κατωτέρω, το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/ και τρίτων.

Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας η εν όλο ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ρητώς εξαιρουμένων μόνον της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης ή αναδημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δε θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής τους από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό.

Επίσης, απαγορεύεται η εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας, της αρχιτεκτονικής ή της διάταξης του διαδικτυακού τόπου ή η πρόκληση παρεμβολών οποιασδήποτε φύσεως στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του.

8. Στις περιπτώσεις που οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύνανται να αναρτήσουν φωτογραφίες ή/ και βίντεο σε αυτόν, οι χρήστες πρέπει να φροντίζουν, με αποκλειστικά δική τους επιμέλεια και ευθύνη ώστε:

α. Οι εν λόγω φωτογραφίες ή βίντεο που αναρτούν στο διαδικτυακό τόπο να μην έχουν περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη. Η Εταιρεία δικαιούται, χωρίς να υποχρεούται, να μην αναρτήσει στον παρόντα διαδικτυακό τόπο φωτογραφίες ή/ και βίντεο τα οποία θεωρεί, κατά την ελεύθερη κρίση της, ότι προσκρούουν σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία.

β. Οι εν λόγω φωτογραφίες ή βίντεο είτε είναι πρωτότυπα και μοναδικά δημιουργήματά τους και δεν ομοιάζουν με κανένα προγενέστερο ή σύγχρονο δημιούργημα τρίτου ούτε προσβάλλουν κάποιο σχετικό δικαίωμα σε άυλο αγαθό, απόλυτο και αποκλειστικό (όπως π.χ. σήμα τρίτου) ή μη (σχέδιο κα) είτε αναρτώνται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο κατόπιν σχετικής άδειας την οποία έχουν λάβει οι χρήστες από τα πρόσωπα που έχουν τα σχετικά δικαιώματα επ’ αυτών.

Οίκοθ εννοείται ότι με την ανάρτηση των φωτογραφιών ή/ και των βίντεο, οι χρήστες μεταβιβάζουν στην Εταιρεία το δικαίωμα, χωρίς περιορισμό ως προς το χρόνο και τον τρόπο, να παρουσιάζει αυτά στο ευρύ κοινό, δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αποδίδοντας με κάθε εύλογο και πρόσφορο κατά περίπτωση τρόπο τα στοιχεία αυτών, όπως αυτοί επιθυμούν να εμφανίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Για την εν λόγω παρουσίαση στο ευρύ κοινό των έργων τους, οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν έχουν οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση έναντι της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος θεωρεί ότι στον παρόντα διαδικτυακό τόπο έχει αναρτηθεί φωτογραφία ή/ και βίντεο το οποίο παραβιάζει καθ' οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του και προκειμένου η Εταιρεία να διακόψει την ανάρτηση των στοιχείων αυτών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να επικοινωνήσει σχετικώς με την Εταιρεία.

9. Στις περιπτώσεις αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή ανάρτησης μηνυμάτων προς αυτούς σε ειδικό πεδίο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, οι χρήστες πρέπει να φροντίζουν, με αποκλειστικά δική τους επιμέλεια και ευθύνη ώστε:

α. Τα μηνύματα τα οποία αποστέλλουν στο πλαίσιο των εν λόγω συνομιλιών να μην έχουν περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη. Η Εταιρεία δικαιούται, χωρίς να υποχρεούται, να μην αναρτήσει στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή να διαγράψει από αυτόν μηνύματα τα οποία θεωρεί, κατά την ελεύθερη κρίση της, ότι προσκρούουν σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία.

β. Τα εν λόγω μηνύματα να μην παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου καθώς και τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων αυτής περί μη ζητηθείσας επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος θεωρεί ότι στον παρόντα διαδικτυακό τόπο έχει αναρτηθεί μήνυμα οποιασδήποτε μορφής το οποίο παραβιάζει καθʼ οιονδήποτε τρόπο, εις βάρος του, οποιονδήποτε από τους ανωτέρω όρους, και προκειμένου η Εταιρεία να διακόψει την ανάρτηση του μηνύματος αυτού, το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να επικοινωνήσει σχετικώς με την Εταιρεία.

Εννοείται ότι με την ανάρτηση μηνυμάτων οποιασδήποτε μορφής στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι χρήστες μεταβιβάζουν στην Εταιρεία το δικαίωμα, χωρίς περιορισμό ως προς το χρόνο και τον τρόπο, να παρουσιάζει αυτά στο ευρύ κοινό, δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αποδίδοντας με κάθε εύλογο και πρόσφορο κατά περίπτωση τρόπο τα στοιχεία αυτών, όπως αυτοί επιθυμούν να εμφανίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Για την εν λόγω παρουσίαση στο ευρύ κοινό των εν λόγω μηνυμάτων τους, οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν έχουν οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση έναντι της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι οι απόψεις οι οποίες διατυπώνονται με τη μορφή μηνυμάτων ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να καταγράφει με αυτοματοποιημένο τρόπο το περιεχόμενο των μηνυμάτων οποιασδήποτε μορφής που αποστέλλονται από τους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία θα δύναται να επεξεργάζεται σε εξατομικευμένη βάση μόνο προς το σκοπό επιβεβαίωσης της τήρησης των παρόντων όρων ή/ και στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται ή επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και υπό τους όρους της νομοθεσίας αυτής. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την απώλεια ή τη μη αποθήκευση ή την καταστροφή οποιωνδήποτε μηνυμάτων, αρχείων ή άλλου περιεχομένου το οποίο αναρτάται η διακινείται δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Επιπλέον η Εταιρεία δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο και με την ύπαρξη ειδικού προς το σκοπό αυτό λογισμικού, να ελέγχει την ύπαρξη λέξεων ή και φράσεων που παραβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντος όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου.

10. Προκειμένου ο παρόν διαδικτυακός τόπος να λειτουργεί απρόσκοπτα και να ενημερώνεται σε τακτική βάση, απαιτείται σε τακτά χρονικά διαστήματα να διενεργούνται εργασίες συντήρησής του, οι οποίες ενδέχεται να καθιστούν αδύνατη τη χρήση του παρόντος κατά το χρόνο διενέργειας των εν λόγω εργασιών. Ρητώς αναγνωρίζεται από τους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη λόγω της αδυναμίας πρόσβασης των χρηστών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για τον ανωτέρω λόγο ή/ και λόγω της διακοπής λειτουργίας του από την Εταιρεία για οποιονδήποτε άλλο λόγο, της Εταιρείας μη υποχρεωμένης να προβαίνει σε καμία σχετική πρότερη ειδοποίηση των χρηστών του παρόντος.

11. Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος διαδικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners κτλ) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου και την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν καθώς και για την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

12. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων των παρόντων όρων, τυχόν ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της ίδιας ή των προστηθέντων αυτής στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου από δόλο ή από βαρεία αμέλεια.

Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί σε αυτή ή /και σε οποιονδήποτε τρίτο, συνεπεία μη τήρησης των παρόντων όρων.

13. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής ή μόνιμης διαγραφής χρηστών από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, στην περίπτωση μη τήρησης των παρόντων όρων χρήσης αυτού.

14. Οι παρόντες όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς είναι κατ’ αποκλειστικότητα τα δικαστήρια Αθηνών.

15. Αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασία αυτών στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αναρτάται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

16. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει και συνεπάγεται αποδοχή των παρόντων όρων στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένης και της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής προστασίας διαδικτυακού τόπου. Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε μεταβολή των παρόντων όρων χρήσεως, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρω Πολιτικής, κάθε δε μεταβολή θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.